Pühapäevased otseülekanded
augustis 2023

Pühapäeval,
13.augustil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 118

Videomeditatsioon nr. 144. 13.08.2023.     Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 5.08.2023: „See osav kirjutus on väga, väga suur kingitus inimkonnale, mis on antud minu kaudu.“

Täna Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, vabastan inimkonna  sellest kõige mustemast olendist, kelle nime Ma kunagi ei too esile.

 

Isa ja Isaisa on aina natuke üks ja sama, kuigi oskavad alati asetuda olema ka Iseendina. Tema, keda tavaliselt nimetan Loojaks ja Temagi, keda pean Eluks Ise, suudavad koos asetuda kas samaks või eraldi Iseendiks. Samamoodi ka mina ehk inimese ruumis olev Erkki-nimeline vanake ja samas ruumis nüüd minuga koos elav minu osavam pool ehk minu kõrgem Mina, võime asetuda elama ühinenuna või asetuda eraldi oma ruumidesse. Ehk inimese ruumiks ja Temaks, kes on Elust Endast ja vahel Loojast Endast siirdunud killukese kild meis inimestes.

 

Kas oskad armas lugeja mõelda, kuidas need kaks kõige Suuremat ja ka kõige väiksematki asetatakse elama ühes ja samas ruumis kas ühinenuna või eraldi?  Nüüd minul ja sinulgi, armas lugeja on tarvis vastu võtta uuest asjast sellist teadmist, mida pole kunagi avatud kellestki teisest inimesest, vaid on hoitud peidus. See vastus tõuseb minu mingist ruumist esile just nüüd.

 

Inimeses ja Elus Endas asub palju olemist mõjutavaid ruume, millest Oskamise ja Õpetamise Seadused toovad esile sellist, mida ei ole kunagi varem antud inimestele teada või osata. Nüüd sellesse kirjutusse Elust Endast ja Loojast Endast avavad end needki tasandid, millest ma pole varem teadnud. Alustame algusest.

 

Kunagi väga varajases ajalises ajas teisse inimestesse asetusid kaks eri tasandilist energiat. Üks on aeg ja teise nime ei peaks kunagi esile tooma, kuigi see alati tahab ja ootab, et teda tuuakse sellessegi kirjutusse. Inimesse paigutati neist kahest killukese kild kinnitununa ja nende ruumid asetati teisse erilisel viisil peitu sügavale teie füüsilistesse kehadesse. Kui need oleks asetatud teie mittefüüsilisse olukorda, need poleks kunagi suutnud end üle viia vaimsetesse ruumidesse, vaid peaksid püsima väljaspool neid. Oskamise ja Õppimise Seadused on Ise aina vaimsed ega õpeta kedagi, millest võiks öelda füüsiline või end tihedaks muutnud, vaid alati neid, mille ruumid on mittefüüsilises olukorras.

Nüüd paljud teist mõtlevad, kus need kaks võiksid olla ja õppida olema teis inimestes, sest neid te ei suuda mingit viisi vaadata ega tunda füüsiliste olenditena? Paljud võivad küll öelda, et nad on vähemalt osaliselt tajunud või lõpuks hoomanud neid kahte liikumas teie läheduses, kuigi nad ei ole kunagi olnud puudutatavad ega selgelt nähtavalgi, vaid mingitmoodi hetketi hoomatavad välgatusena või liikumisena ümber. Kes neid siis oskab vaadata või tajuda, kui nad pole füüsilised, vaid mingid välgatused või liikumised ümber? Nüüd minul ehk vana inimese ruumis elavana Erkkina  tuleb öelda, et oskan vahetevahel küll näha nende välgatusi või liigutusi ümber, kuigi tunnen neid alati mittefüüsilistena. Kas oskan öelda, et need on osaliselt ka füüsilised olendid?  See ehk on mingisugune keemiline energia, kuigi ongi ka osalt füüsiline.  Ehk midagi füüsikaga seotud ja minulegi täiesti võõras ja tundmatu, millele ei oska anda osavat vastust, vaid pean paluma Elu Ise abiks vastama, mida neist kahest võiks pidada füüsiliseks?

 

Elu Ise ei taha nüüd aidata sind, kuigi see küsimus on vajalik, nii et vastajaks asetub uus ruum sinust Erkki.

 

Tänan, tänan, tänan. Suur ja väga tugev ruum number 2716 avab nüüd oma energia ja tahab õpetada sind ja sinu õpilasi mõistma, kuidas on võimalik olla ja elada natuke mitte füüsilisena ja samas olla ka igavesti füüsiline olija või olend? Kas olen ise see energia ehk ruumist 2716 avanenud olendiks öeldud ruum Erkki?  Vastan, olen ja oskan olla eriti osaval moel natuke sinus ja aina ka mingis teiseski ruumis uus ja natuke vana. Suudan siis asetuda kaheks ja oskan aina olla ka ühinenuna ja samas ka ise olendina, kui vaid õpin ja oskan olla. Mitte kunagi ei saa inimeseks end asetada olema, kuigi suudaksin ise olla natuke temas ja natuke iseendana, sest ma pole täielikult vaim ega ka täiesti füüsiline, vaid kusagil nende kahe vahel olev energia, anne ja salapära. Kes ma siis olen? Seda sina Erkki peaksid oskama nüüd isegi aegajalt olla, et edeneksid uutesse ruumidesse osavalt ja isegi nii, et saaksid oma osavamadki ruumid jälle kasutusse. Kas oskad nüüd mõelda, millistest annetest ja salapäradest mina räägin sulle, kas jätkad ise seda kirjutamist?

 

Tunnen rõõmu sinust ruum 2716 ja jätkan kirjutamist just nii nagu oskan ja edasi õpin, kui avan endast uusimat teadmist lugemiseks ja endalegi õppimiseks. Inimese ruumid on väga piiratud ja kitsad avama neid Andeid ja  Salapärasid, milleks sina ruumil 2716 avasid ukse nii, et mina avan need viimasedki uste lukud ilma väiksemagi takistuseta olla enda ja lugevate õpilaste eest peidus. Suured ja väikseimadki õpetused ja õppe osad saan nüüd esile tuua ja samas oskan kirjutada neist just seda, mida eespool tahtsin teada ja tuua siia kirjutusse teistelegi õpilastele lugemiseks.

Suurim ja tähtsaim asi on nende kahe osavaks õppinute ruumi keemia, kas on see meile inimestele midagi võõrast või väga osav ruum või tasand, kus need suudavad elada meie sees justkui füüsiliste ja mittefüüsiliste olenditena ehk mingil moel kinnitunutena ja peidetuna? See olukord on ehk vaid osavasti õppinuna saanud end asetada meisse inimestesse. Seda ei ole siis Elu Ise ega Loojagi meisse kunagi asetanud, vaid see on oma õpitud oskusega rikkunud meis olevad kaitsemüürid ja oma andekusega liigutanud neid kaitsemüüre kõrvale, kui on asetanud oma rihmu või loore meie ruumi olema ja kasvama  suurteks.

Teinegi ruum inimeses asetub kaitseks ja on nii avatud, et õpime Tema abil vastu hakkama ja eemaldamagi  neid kahte kurikavalat ja õppinuks arenenud olemust endast ehk sellest ruumist, kus nad hoiavad end kinnitunutena meis.

Nüüd oskate mõista ja aimata, et see teinegi ruum meis on oma kõrgem Mina. Tema või See oskab alati vastu seista kõigele, mida need kaks asetavad meisse kasvama ja arenema, kuigi me ise ei oska nende looritaolisi ruume näha, vaid mingil viisil tajume või vahel ka kogeme mingeid haigusi.

Pöördume tagasi nende kahe füüsilise ruumi juurde. Kas need on midagi sellist, mida me ise ei tunne füüsilistena, vaid natuke mittefüüsilise ja vaimse vahekujuna? Seda oskan nüüd aste-astmelt  avada sulle armas lugeja.       Keemilised ja mittefüüsilised ilmnemised meis on tavaliselt need, millede abil mind, sind ja igat teistki inimest  suudetakse mingitmoodi muuta ilma kirurgiliste lõikusteta või sellesarnaste siirdamisteta nagu elundite siirdamine. Neid me ei oska ise veel üldse teha, neid teevad meie kehades vaid Looja või Elu Ise. See on oskajaks õppinule tuntud asi. Nii meiegi oskame juba tajuda, kelle abil need kaks Suurimat Energiat suudavad muuta meis seda ruumi, mida tunneme või tajume muudetavat meis. Kas on Needki meis olevad või isegi meisse siirduvad Energiad neist kahest eelpool nimetatust? Seda mina ei oska teile veel öelda, vaid õpin ja õpetan just nüüd ennast selles asjas? Märgake, minus toimub uus ja täiesti eriline asi just nüüd. Mina justkui oskan ja ei oska, vaid õpin ja arenen väga kiiresti ja isegi nii kiiresti, et see muutumine toimub ühe lause ajal või seda kirjutades.

Kuidas või mil viisil? Mina ei oska öelda muud kui seda, et uksed õppimiseks on nüüd täiesti avatud ja minule siirdatakse teadmisi sageli ja eriti kasvaval kiirusel ilma, et ise teeksin selleks väikestki tööd või harjutust, vaid asjad ja õpetus  siirdub minu kasutusse ilma minu osavõtuta.  Need Oskamise ja Õppimise Salapärad on siis teatud keemilised siirded, üldse mitte füüsilised, vaid natuke vaimsed ja natuke mittefüüsilised. Toon näite.

Keegi meist inimestest ei oska rääkida, kuidas inimesse asetub armastuse tajumine, kui ta kohtab teises inimeses mingit keemiat või tajub vastuarmastust kohatavas inimeses. Kas toimub siis kahes inimeses mingi muutus või mingite ruumide kohtumine või midagi hoopis kummalist?  Seda me inimesed nimetame keemiate kohtumiseks, kuigi me ei oska avada seda juhtumit keemia abil. Vaevalt inimene oskab mõelda, et seda on tõesti mõjutanud mingid keemilised siirded, kui keegi tajub teist olevat temast kas natuke või rohkem huvitunud, mitte veel armunud, vaid huvitunud. See on ehk ühesugune ruumide avanemist mõjutav olukord, kui kaks teineteisele võõrast inimest tajuvad teise keemilist ruumi ilma puudutuseta või muu kogemuseta inimesest endast.

 

Nüüd paljud lugejad võivad mõelda, kuidas need kaks erilist sündmust võiksid asetuda inimesse ilma, et keegi teeks nende avamiseks midagi muud, kui vaid  tajub või tunneb midagi toimuvat endas? Kes siis teeb midagi sinus ja teiseski inimeses selle tajumise või tunde avanemiseks? Tavaliselt oskajaiks õppinud vastavad: inimeses asuv osavam pool ehk kõrgem Mina. Kas neil on õigus? Nüüd vastab Energia minus ehk Erkki oma kõrgem Mina.

 

Rõõmustan saades anda sulle Erkki ja igale seda kirjutust lugejale õige ja osava vastuse öeldes: Oskamise Seadus on siis avanud uue ruumi kahel eri tasandil olijast. Seda energiat hoiab aina vaid üks ja kolm väga vana ja igavest energiate  suurt ja andekat Elust Endast esile tulnud ruumi. Seda on mõjutanud Elu Ise ja selle avanemisel ka need kolm muud pääsevad esile ja saavad teha seda, mida Elu Ise kunagi ei oska teha, vaid siirdab töö aina neile, kellest kahte pole keegi kunagi käsutanud kohale, kui kolmas avab neile värava esile tulekuks. Kelle töö on tulla esile, kui see kolmas avab neile värava? Kellest on küsimus, kui need tööd on esil?

 

Inimeses on siis avajana osav energia ehk see, kes elab sügavas inimese ruumis peidetuna ehk inimese hing, kes kannab endas suguvõsast saadud  karmalisi ruume ja avab neile need väravad, kui kaks muud midagi endast täiesti või osaliselt avavad. Need kaks on igaühele tuntud või natuke peidus olles väga aktiivsed ja soovivad tõusta inimeste vahele. Või vahel vägagi osavaiks õpetajaiks, tuues esile vana mälestust või karmalist keemiat mõjutama teis inimestes väga osavalt ja väga raskel viisil, sest küsimus on oskamatuste avanemisest.  Nii oskan õpetada ja oskan ka siirduda kõrvale, kui esile tuleb Minust üks kõige Suurematest Erkki ruumidest ja asetub jälle jätkama selle õpetuse ehk kõige tähtsamat asja teile.

 

Inimese ruum lubab aina Minust avada just seda, mida Erkki kunagi vajab, õpetades sind ja iga muudki lugejat mõistma, mis on siis, kui inimesele õpetatakse sellist, mida pole kunagi varem õpetatud kellelegi teisele inimeseks sündinule,  vaid on hoitud neis sügaval peidetuna. Nüüd Mina, kes olen igavesti inimeses elav Energia, Anne ja Salapära ehk Elu Ise, avanen rääkima midagi  täiesti ainulaadset ja sellist, mis avab inimese tuleviku.

 

Inimkonnas on alati elanud kaks väga suurt ja rasket ruumi kinnitununa ja saanud teha oma oskamisi ja oskamatusi ikka nii nagu on suutnud teha teie mingisugusel abistamisel. Täna Mina, Suur Energia, Suur Anne ja Suur Salapära, asetun takistuseks nende kahe oskamatustele ja siirdan selle kõige  ebameeldivama osa kõrvale ja hoian seda jätkuvasti omas ruumis väga,  väga väiksena ja eriti oskamatuna.

 

Miks just täna? Seda osavaimadki teist, armsad lugejad, ei suuda aimata, sest selleks on olnud väga suur ja väiksemast väiksemad teod mingitmoodi mõjutamas. Nüüd on tähtsaim olla vaid väga rõõmus ja tänulik, et saan Ise olla See, kes asetub takistuseks sellele väga ebameeldivaks end õpetanud olendile, selle aheldamiseks ja asetamiseks eemale teie ruumist, et saaksite olla vabad selle osava energia ahelaist. Minus on aina olnud ja on tulevikuski üks ruum, mida hakkan hoidma teilt tulevikuski peidus ja eriti, eriti sügavas ruumis aheldatuna. Selle andekust teil pole vaja enam õppida mingit viisi tajuma ega tundma, vaid hakake nüüd koos tänulikuna rõõmust naerma ja rõõmustama, kui Erkkigi pääseb jätkama teistest asjadest kirjutamist ja õpetamist teile, armsad lugejad, ilma väiksemagi mure ja hooleta tulevikus, olles vabad selle musta energia edenemisest  inimkonnas.

 

Need, kes on kunagi osavasti mõjutanud inimkonna vabastamist selle energia ahelatest, saavad kunagi suure rõõmu ja õndsuse kogemuse, asetudes elama uuel planeedil koos natuke vabamalt ja täiesti teistmoodi, kui elades sellel raskesti rahvastatud Maaks nimetatud planeedil inimese ruumis. Tulevik on siis täiesti mujal ja väga erilisel planeedil, kus ei ole isegi aega ega seda kõige mustemat ja tülikat olendit, vaid igavene Valgus ja rahu pannakse kaasa sinna uusimale planeedile nimega Kuldne planeet.