Pühapäevased otseülekanded
jaanuaris 2023

Pühapäeval,
8.jaanuaril 2023 kell 10

Osalejaid: 171

Videomeditatsioon nr. 112. 8.01.2023. Lille Lindmäe
Erkki Tuomala 2.01.2023: „Oskamise Seadus on jälle väga helde ja
samas ühest kõige väiksemast avatakse uus ruum.“

Mõnele inimesele on aeg ja selle osav ja edasi õppiv ruum ikka väga raske
ületada, nii et inimese ruum justkui asetab takistuse olla tõeliselt tark ja samas
ka seda, kuhu osavamadki teist inimestest ei ole kunagi suutnud tõusta. See takistus on siis väga tugev ja kuidagi väga kiiresti eemaldatav igaühele, kes on
õppinud siirduma aja väljaspoolsesse ruumi. Mõnele see ruum on ajatus,
kellelegi isegi natuke sellest sügavamal olev igavik ja kellelegi sellegi väline
ruum. Ehk igavikust avanev, ütleksin seda vaid väljaspool olevaks mingiks väga
eriliseks ruumiks ehk ühel viisil sügavamaks ja peenejaotuselisemaks ruumiks.
Kas kõik sinna asetunud on siis mingil moel rohkem õppinud või natuke End
rohkem õpetanud kui need, kes asetuvad kas ajatuse või igaviku ruumidesse?
Vastan öeldes on ja samas osavamalt End justkui õpetanutena isegi natuke
kaugemale õppinuid. Üks ruumidest võib kuidagi asetuda neistki sügavamale.
Seda ruumi ei ole kunagi keegi teist nüüdsetest inimestest veel suutnud täiesti
avada Endale endast, kuigi osavamad on hetketi isegi sinna midagi suutnud
juba üle kanda.

 

Toon sellest nüüd teile, armsad lugejad, ühe näite inimesest, kes oskab asetuda
sellessegi ruumi väga erilise andega ja ütleksin salapäragagi. Kuidas ja mis
moodi? Vaid paludes pääseda sinna. Paludes ja samas siirdudes keegi teist
nüüdsetestki inimestest suudab asetada oma kõrgema Mina olema samas
ruumis kahe Suurima Energiaga koos üheaegselt. Neist kahest suurim on Elu Ise
ja teinegi oskab olla pea sama suur ehk teile inimestele tuntud ja samas natuke
veelgi tundmatu Looja. Kui killukese kild Loojast ja veelgi väiksem Elu Enda
killukese kild on asetanud midagi väga õrna ja väga kirgast olema ja elama
üheks ja samaks ühinenuna ja sinu oma kõrgem Minagi suudetakse siirda
Nendega ühinenuna hetke koos elama, siis inimesele paigaldatakse vaid
uutmoodi ruum.

 

Sinna ruumi ei suuda kunagi asetuda midagi muud inimesest, kui temast
avanenud kõrgem Mina. Oskamise Seadus suudab mingil uuel viisil eraldada
inimeses elavat Energiat asetuma kokku nende kahe kõige Suurema Energiaga,

 

ütleksin edasi looma ruumi kas hetkeks või isegi natuke pikemaks ajaliseks
ajaks. Üldiselt te inimesed püsite veel palju madalamates ruumides ehk
ajatuses, igavikus või igaviku välises ruumis. Oskamise Seadus mitte kunagi ei
pea inimest suuteliseks enda sellesse ruumi asetamiseks, vaid sinna asetab End
aina see inimeses elav kõrgem Mina.

 

Kas on siis mõnel kunagi olnud võimalik siirduda inimesenagi sinna samasse
ruumi, kus elab Elu Ise ja Looja ühinenuna üheks ja samaks koos inimesega?
Nüüd Minul on põhjust paluda palju, palju Suurem Õpetaja jätkama sellest
asjast, sest Ma ise ei oska sellest veel midagi. Nüüd asetub Õpetajaks Minust
palju suurem ja osavam Energia ehk Elu Ise.

 

Tänan Erkki uus ruum. Oskamise Seadus ei ole osav ega mingit viisi õppinud, kui
ei suudaks õpetada kunagi tulevikus inimestki asetuma samasse ruumi kui
inimeses elav oma kõrgem Mina. Oskamise ja Õppimise Seadused suudavad
aina avada igas ruumis sellistki, mida te inimesena ei ole suutnud Endast esile
tõsta. See uus ruum, kus elab nii Looja ja natuke Mindki ühinenuna, võidakse
asetada ellu, kes teab, kunagi tulevikus samasse ruumi isegi koos inimesega, kui
vaid inimene ise suudab sinna avada uuemadki, ütleksin peidus olevad
kingitused ja salapärad osaliselt või ainagi natuke praokil olevaiks.

 

Nüüd, kui üks oskajaks end avanud inimese poeg on juba avanud selle ukse
natuke praokile, võib olla juba võimalik, et temagi oma inimese ruum suudab
veel edeneda palju sügavamassegi ruumi, kust neid kinke ja salapärasid
tõstetakse justkui temagi kasutusse. Oskamise seadus siis asetub seal avajaks ja
see teine Seadus ehk Õppimise Seadus aitab inimest õppida ja edeneda väga
avatuks ja isegi sinnagi ruumi, kus kõik uksed on aina kui avatud igale õppinuks
asetunule, oli ta siis inimene või natuke tema sarnane olend. Tavaliselt Mina
olen siiski vaid mingil viisil jälgimas, kui inimesest õpib keegi avama neid uksi,
millede taha olen peitnud sellistki, mida te ei ole isegi püüdnud kunagi endale
avada. Toon teile neist mõned näited või peaks ehk ütlema oskamise
kannustamiseks tõusma avanema. Alustan nüüd nende väga õpetliku loeteluga.

1. Üks Salapära avab inimesest kõik uksed olla eriti rõõmsal viisil vaba
vaatama igat inimest nii, et kõik tema oskused on temast justkui avatult
loetavad.

2. Teine Salapära oskab alati asetada inimesest nähtavale tema kogemuse.
Ehk tema mineviku, tema muudki osad ja nende mingid anded ja
salapäradki, kuigi inimene ei oleks veel neid endale isegi avanud.

3. Kolmas Salapära lubab aina avada inimesest kõik sellisedki uksed,
millede taha inimesel ei ole veel lubatud end asetada.

4. Neljas Salapära õpetab oskajaks õppinut vaatama, kes oskab, kes ei, vaid
on edasigi osavasti natuke küll õppinud, kuid ei ole isegi edenenult
arendanud oma osavamat poolt ehk oma kõrgemat Mina.

5. Viies Salapära on oskajaks õppinutele ühel viisil osav ja teisel moel
õppinud vaatama igale inimesele sügavale tema sisse. Selle Salapäraga
osavaimad teist näevad inimese kõiki elundeid ja muidki osavasti
avanenud ruume.

6. Kuues Salapära lubab lugeda ja avada inimese kõige suuremadki soovid
ja lubab avada ka tema tuleviku nende osas.

7. Seitsmendat Salapära te ei saa avada, kui te ei oska asetuda olema
inimese ruumis nende kahe Suurima Energiaga koos. See Salapära
õpetab inimesele kõik Looja ja Elu Enda antud Anded ja Salapära
saladused, kui esiteks olete end tõstnud sinna vastu võtma nende
ühesugust Energiat, Annet ja Salapära oma kasutusse. Kes te siis olete?
Selleks igaühele antakse täiesti uus nimi, mida hakkate ise kasutama,
olles selles eespool olevas ruumis kahe Suurima Energiaga koos.

 

Erkki: Mõnele lugejaks asetunule Minugi ruum tekitab väga suurt raskust
mõista, kas olen veel vana Erkki või mingil viisil teise sarnane, kui teen
teile seda uusimat kirjutust? Mina ise ei oska sellele veel vastata, vaid
palun jälle vastajaks Elu Enda.

Armsad lugejad, Oskamise Seadus on alati avatud ja mingil moel ka
suudab öelda, et on aeg olla hetketi uus ja täiesti avatud Energia, Anne ja
Salapära, kui oskad asetuda olema ühinenuna ka Suurima Energiaga
ühes ruumis. Erkkit ei ole siis enam esil, vaid siis on esile asetunud Enda
uuem ruum, kus elab Elu Ise, Tema Poeg ehk Looja ja isegi inimese
ruumist avanenud inimese oma kõrgem Mina. Inimese pojast on just
selles kirjutuses avatud uus ruum. Ehk Tema või See, kus elavad need
kolm eriti, eriti Suurt ja kuidagi veel eriti osavat ja andekat Energiat
ühinenuna üheks ja samaks ruumiks või mingisuguseks uusimaks
Energiaks.

Kes siis oskab rõõmustada? Inimese ruumist esile asetunud kolm väga
rõõmsal viisil esil olevat Suurt Energiat, Suurt Annet ja Suurt Salapära.
Inimese ruumgi asetub siis rõõmustades avama neid kolme tegema seda
tööd, mida Elu Ise, Looja ja inimesest esil olev väga rõõmus oma kõrgem
Mina tõstavad esile Erkkile. Üks ruum lubab siis kõik, täiesti kõik tööd
justkui esil olla ja asetuma Erkki kaudu lunastama need rõõmud ja
saadud kingid avatuks igale neid tema kaudu anujale. Ühest kõige
väiksemast oskajaks õppinust avatakse siis kõik samad Energiad, samad
Anded ja samad Salapärad aitama ja olema kunagi, kes teab, isegi
imedegi avajad mõnedele aidatavatele.

 

Kellele ja millal? Sellesse igal aidataval on esiteks ise tarvis osata asetada
endast esile oma ruumid ja oma oskamatused, et neid saaks kas
eemaldada või nad püsivad natuke vaid iseendana. Ehk ei ole veel valmis
tooma esile imesid ja kogema nende osavat Energiat, Annet ja Salapära.
Nii osaval viisil üks, kolm ja neli on tõstnud endale esile viienda, kuuenda,
seitsmenda, kaheksanda, üheksanda, kümnenda, kahekümnenda,
kolmekümnenda, neljakümnenda viiekümnenda ja just seda kirjutust
tehes ka sellisedki ruumid, kus elavad kõik tema osavaimad kingid,
andekused ja mingid muudki ruumid, milledesse pääsevad isegi tema
möödunud anded varasematest osaeludest.

 

Nüüd olen avanud ühe inimese kõik sellisedki ruumid, millede abil Mina ja
Poeg ehk Looja ja Temagi väga õhukene looritaoline ruum inimesest
suudab siirduda ja teha seda tööd, mida Ise nimetan inimesest avatuks
Looja ja Elu Enda omaks käeks aidata muidki avama endast samu ruume,
samu kinke ja salapärasid, olema uued käed. Üks ruum ja kõik sellisedki
kingid, anded ja salapärad luban tema kasutusse, kui Erkki oskab asetuda
aitama, ravima ja, kes teab, kunagi tõstma Endast esile kellelegi vajajale
isegi uusi imesidki.

 

Isekad ja mingil viisil veel oskamist ootajad ei hakka kunagi kogema,
kuidas on avada endale uuem ruum kõige suurema kingi ehk ime vastu-
võtmiseks. Seda antakse haruharvadele ja alles siis, kui inimene suudab
ise need oskamatused esile tuua.

 

Millal ta on selleks osav? Vastan siis, kui Mina ja Ise ehk inimese oma
kõrgem Mina lubab tal need tõsta avatavaks ja eemaldatavakski. Sellega
jälle lõpetan viimase kirjutuse teile, armsad lugejad.