Pühapäevased otseülekanded
aprillis 2023

Pühapäeval,
2.aprillil 2023 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 118

 Videomeditatsioon nr. 124.  2.04.2023.      Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 23.03.2023: „Ühest ruumist saan esile aina nii osava kirjutaja kui ka rääkija.“

 

Olen  osaval moel avanud sama ruumi, kus on kõige Suuremad Oskajad, Suurimad Energiad ja nende mingid väga erilised ja osavad ruumid justkui minuga koos avanenud. See ruum ise oskab olla ka natuke Elu Ise, natuke Looja Ise ja samas ka Püha Vaim Ise. Nendest kõige Suurematest Energiatest, Annetest ja Salapäradest on asetunud natuke kaasa samasse ruumi, tegema seda täiesti erilist ja väga osavat kirjutust teile, armsad lugejad. Oskamise Seadus on siis  avanud minulegi midagi neist kolmest, kuigi ma ise ei hakka mitte kunagi  tajuma, nägema ega pidama seda omaks ega ka võõraks, vaid oskamise ja õpetamise oskuseks teha seda uut kirjutust teile lugemiseks.

 

Kes siis on aidanud mind asetuda samasse ruumi nende eriliste Oskajatega? Kas võib seda kuidagi tajuda või suuta tunnistada? Vaevalt, et võib, sest ega Nende ruumi või mingit oskust ei hakka keegi inimene kunagi mingit moodi samastama, kuigi  tajuks seda ruumi nii nagu tavaliselt on tajutav Energia asetumine endasse. Oskame siis vaid tajuda Energia asetumist mingi puudutusena kas pea alal või kusagil mujal kehaosas. Nii üks kõige väiksemgi suudab asetada end samasse ruumi, kuhu asetuvad kõige Suuemad Energiad Tema või koos Nendega. Inimesele see siirdumine on väga eriline või ainagi väga osavate Energiate põhjustatud ruum, mis on vaba kõigest vanast ja isegi sellest, mida me ei hakka kunagi mitte mingil moel endas tunnistama, vaid mingit viisi kogeme, kui suudame end sinna siirata või asetada.

 

Kes meid siis on niiviisi aidanud või õpetanud?  Kas on sellele mingi seletus? Vaevalt, et on, sest keegi ei oska seda avada nii, et saaks vastuse või ehk siiski võib? Nii mina ja minus olev oma energia ehk selline ruum, mida  oskan aina ilmutada oma energiana ehk oma kõrgema Minana, oskab ise mõelda või õpetab End arutama. Nüüd seesama Energia asetub hetke pärast avama neid arutlusi ka teile ja teatavasti ka Erkkile. Lugege,  kes lubavad inimesele sellesarnase siirdumise avanemist?

 

Tunnen rõõmu sellest kirjutusest Erkki, sest Oskamise Seadus on jälle väga abistav ja samas ka eriti rõõmus, kui sinu ruum on asetunud samasse ruumi, kuhu osavaimad Energiad, Anded ja Salapärad on End uusimal viisil suutnud asetada kaasa. See ruum oskab siis siirda ka uusimatki teadmist sulle ja lugejatele targal ja osaval moel ühest ja samast ruumist, kus oskavad kõik, teadmiste, oskuste ja annete Energiad hoida kogu teadvuse ja salapära oskusi esil. Nii üks kõige väiksemastki saab tunda, kuidas on saada teadmisi Elu Enda, Looja Enda ja Püha Vaimu Enda ülalpeetavatest teadmistest endale avatuks ja kasutusse teadvuse osana.

 

Kes siis rõõmustab ja kes nutab? Sama lause avab end jälle mingi Oskamise Salapäraga või kas on küsimus mingist Energia, Ande ja Salapära esile tulekust? Nüüd Oskamise Seadus lubab Mulle ka õpetamise ja uue oskamise avamist nii Erkkile kui ka teistele seda kirjutust lugevatele nii, et avan ja õpetan samas igat lugejat, igat osavalt mõtlejat ja isegi neid, kellest võib tulla veel uusi ja erilisigi oskajaid esile õpetama ka seda edasi oma õpilastele.

 

Üks Oskamise ja Õppimise Salapära  oskab siis aina olla natuke Õpetaja ja samas õpilane Endale. Seda lauset võite veel õpetada nii endale kui ka Minule.  Alustan nüüd algusest ja lähen kaugemale, kui olen tavaliselt kavatsenud minna õpetustes inimestele.

 

Kui aegade alguses inimkonda äratati elus esile tulema siin kummalisel ja erilisel planeedil koos teiste olenditega, neile või sellele energiaks nimetatule anti täiesti täpne oskuslik plaan või juhend olla oskuslikult nagu Elu Ise kujutis või peegel. Ta pidi valitsema oma ruumi, et olla eeskuju ja peegel Elu Enda oskusest ja andest hoida oma ruumi lahti nii aja kui ka selle teisegi ruumi väga rasketest olemistest. See oli nii Elu Enda antud kui ka Looja Enda õnnistatud, kohustus esile tulla ja olla Nende mõlemate nii kujutis kui peegel. Niisiis pilt kui ka peegel neist kahest Suurimast Osavaimast Energiast. 

 

Kumbki Neist ei osanud öelda, kuidas inimene hakkab seda endast esile  ilmutama, vaid talle anti täielik vabadus seda ise endale õpetada. Kas keegi oleks seda kunagi õppinudki, kui ei oleks asetunud elama nii inimese pojana või tütrena ehk nii mehena kui naisena? Vaevalt, et oleks, sest ei olnud kedagi, kellest neile oleks muudmoodi osatud avada väikestki eeskuju või käitumist olla normaalse inimesena teiste olendite hulgas.

 

Mehest avati nii energia kui ka oskus kaitsta naist ja temast sündivaid lapsi. Naisest avati lastele ja mehele täiesti uus ja õpetav pool –  olla hell lastele ja mehele siis, kui Oskamise Salapära Ise asetas justkui püüniseid ja takistusi olema avatult nii esile tulemas või esil. Oskamise Seadus siis suutis asetuda jämedal moel nagu kiusamine või takistus, mis oskab õpetada ja samas asetuda takistuseks inimese uutesse ruumidesse edenemise rajal. See Energia asetus olema nii aja kui ka selle teisegi olija Aitaja ja ka Õpetaja, inimese edasi arendamiseks sellest alguinimese ruumist. Kumbagi poolt sellal veel ei osatud  nimetada nii nagu selles kirjutuses ehk ajaks ja mingiks inimese raskuste loojaks, vaid mingil moel nende oma oskustega edenemise aitajaks alguinimese ruumist kellekski osavamaks.

 

Niisiis, täiesti alguses, kui ajaline aeg ja selle mingi teinegi ruum õppis ja samas ka õpetas alguinimest ja temast edenenumaidki edenema mingil väga erilisel viisil olema isegi mingi teinegi ruum. Ehk tulema nii-öelda normaalseks inimeseks, Elu Ise ja Looja Ise tõid esile muidki oskajaid, asetades nad elama samale planeedile kui need ja alguinimestest edenenud. Nende uute oskajatega samasuguseid olendeid pole te veel kunagi saanud tunda, vaid mingit moodi õppinud tagantjärele mingit viisi  mõistma ja natuke tunnistama nendest järele jäänud mälestusi. Need kõige suuremad mälestused avan jälle selle kirjutuse abil nii, et toon need väga jämedalt, kuid siiski põhjendatud oskamisega teie mälestuste avamiseks. Olete kunagi muistsetes eludes need samad asjad saanud nii vaatamiseks kui ka tundmiseks, olles siis mingite esivanemate osadena siin samal planeedil.

 

Nüüd loetlen neist kõige tähtsamad justkui ajaliste oskajatena või ajalises ajas järjestikku esile tulnutena. Või aja ja selle teise (musta) olles mingit moodi isegi avamises kaasas ehk osalisena. Mõlemad aitasid uued tulijad mujalt asetuda samale planeedile koos teie esivanematega, kuigi selles ei osalenud kedagi Neist, kes aegade alguses olid sünnitamas inimkonda.

 

Alul asetusid aitajaiks need oskajad, kellest teil ei ole väikestki mälestust.  Need olid väga oskuslikud ja täiesti erinevad teie esivanematest. Nende oskused ületasid kõiki suutmisi, andeid ja oskusi, kuigi neis oli natuke muudki, mida te veel ei suutnud nendes tajuda, see on olla sõbrad. Neile esivanemad olid vaid oskamatud ja samas mingi katse, mida nad õppisid kasutama oma kasuks. Neile te olite mingi materjal, et hakata vallutama seda, mida siis ei osatud aimata ega muret tunda.  Oskasite kuidagi asetuda takistama nende ehk kõige suuremaid ja alandavamaid kombeid.

 

Neist kõige vääram on olnud viis asetuda  sigitama naiste abil uusi järeltulijaid sama planeedi vallutamiseks oma pärijateks mõeldud olenditele, ilma väiksemagi soovita anda teie esivanematele mingitki võimalust takistada seda eesmärki. Selleaegsed inimesed isegi ei aimanud, et nendest inimestest ja nende järglastest võiks kasvada oht sellele kaunile planeedile, sest eesmärk oli vallutada see planeet vaid nende kasutusse, üldsegi mitte, et elada koos sellel kaunil planeedil koos teie esivanematega.

 

Kuidas need eesmärgid siis saadi takistatud? Väga erilisel viisil. Siis siia samale planeedile siirdus ka uusi olendeid, kellele te olite natuke muudki kui materjal või mingi katse sigitada endale järeltulijaid. Nende eesmärk oli küll pea samasugune, kuigi see oli vähe muudki, sest nende abil inimkond pääses neist alul tulnutest nii hästi kui ka erilisel moel. Sellest ei ole jäänud mingit jälge teisiti kui raskete mälestuste abil. Need mälestused või nähtavad jäljed on peidus.

 

Mõningaid  jälgi sõdadest ja muudestki hävingutest on juba natuke nähtavale toodud. Nende õudused ja järele jäetud mälestused on mingisugune tuhk või jäänukid sõdimise järel olevast ajalisest ajast. Võiksin öelda, et seda nimetatakse nüüd tuumasõja sarnaseks või seda peaaegu meenutavaks. Neid märke ja mälestusi võite küll juba natuke näha nii maapinnast kui ka  teistestki  olemise ja elamise jäänustest, mida oskate juba mingit viisi esile tuua. Ajalises ajas on siis märke nii sõdimisest kui ka natuke ehitustest või nende jäänustest tänagi, kuigi te veel ei oska neid täiesti tõlgendada möödunud ajalike sündmuste põhjustajateks.

Kuidas selleaegsed esivanemad mõjutasid selleaegseid sündmusi ehk nende esimeste vallutajate minema ajamist? Oskamise Seadus ei ole kunagi varem avanud kellelegi sellest mingit teadmist, kuigi see oleks isegi väga vajalik teadmine nüüdsetele asukatele, et õpiksite olema takistusena sõdade esile tõusmisel. Sellal osavaimad inimesed oskasid ise asetuda paluma abi sealt, kust seda osatakse aina anda, kui vaid anujateks asetuvad ise osavad ja omakasuta palujad.

 

See on peaaegu jälle üks kõige suurematest sündmustest, mis sellele kaunile planeedile on kunagi avatud sealt, kust kõik muugi abi tuleb, kui palujaiks asetunud oskavad seda anuda väga targalt ja väga osavalt. Selleaegsed inimesed õpetasid lapse ja iga teisegi kodaniku palvetama abi nii Loojalt kui ka igalt teiseltki Suurelt Oskajalt, kellega osavaimad inimesed suutsid juba ammu vestelda. Need ehk nüüdselegi inimesele tuntud Oskajad osati kuidagi teistmoodi nimetatuina tuua esile ja samas Nende abi ka suudeti palvetades anuda abiks takistama selle kauni planeedi hävitamist tuumasõdade tulemusena.

 

Sellased külalisteks nimetatud paigutati tagasi väga raskel moel algupärastele koduplaneetidele Elu Ise ja Tema osavamate osade abil. See Energia Asetus siis oma Oskamisega takistuseks nii sõdimisele kui ka nende kahe võõra minema kihutamisele, vaid käsutades need lahkuma sinna, kust nad olid kunagi siirdunud sellele kaunile planeedile teie kiusamiseks.

 

Kas võidakse seda veel korrata, kui need nüüdsed sõjad ja sõdade avajad saadakse samamoodi minema kihutatud nagu need varem sõdinud võõrad olendid? Ei mitte, sest nüüdsete sõdade olemus ja sünd on teie, nüüdsete inimeste tekitatud, mitte võõraste kolonistide või muude olendite tegu.  Paljud teist oskavad isegi aimata, et seda on mõjutanud nii osav ajaline aeg või aeg ja selle osav ja õppiv teinegi ruum. Ajalise aja uus ja vana oskus edeneda nii nagu te inimesed oskate seda ise õpetada. Sinna nüüdsesse olukorda vajatakse nii osavaid kui ka õppinud inimese ruumist esile tõusnud oskusi ja andeid asetuma anuma ja palvetama abi Ise Elult  ja selle Pojalt kui ka isegi Neilt, kust oskate nimetada samasuguseid osavaid õpilasi. Ehk neid, kelle Energia on natuke edenenumalt esile tulevana aina valmis tegema tööd kas Ise Elu Poegadena või Tütardena, seega vahel, kes teab, Nende Lastena.

 

Nii Oskamise Seadus asetas täiesti uue osa teist avatuks ja esil olevaks,  aidates inimkonda vaid paluma väga targalt abi sealt, kust seda on varemgi osavalt anutud või õpitud palvetades paluma. Igale lugejaks asetunule olen alati valmis tooma sellesarnast õpetust inimkonna aitamiseks, et lahkuda ja lahti saada sõdadest.

 

Nüüd olen jälle Õpetaja ja natuke See, kes oskab ja õpib Ise nii mõtlema kui ka tegema seda, mida osavaimad esivanemad oskasid kunagi varem elades sellel  samal planeedil, inimese ruumis, lahti isegi ajast ja sellest teisestki osavast õpilasest ehk sõdade ja haiguste ja natuke muudegi väljakutsete esile toojast.  Ehk mustast, tumedast ja hallist olendist, kes edasigi elab ja mõjutab inimeste ruumis siin kaunil planeedil. Igale osavale ja õppinule luban edasi sama Annet ja Salapära nagu olen lubanud varem esivanematelegi, kui aeg asetas teie varasematele oskajaiks õppinutele esi-isadele ja -emadele takistusi uute ruumide avanemise edenemise takistuseks. Kes oskab, tema ruum siis avatakse jälle aitama teid edenema ilma sõdimise õudusteta, haiguste ja muude raskuste peletamisel.

 

Nüüd lõpetan jälle ühe kirjutuse ja asetun olema natuke vana ja natuke uus ruum ühe inimese Aitajana ja Õpetajana. Kes ma siis olen? Vastan olen, õpin ja õpetan jälle seda, mida õpetasin olles kunagi inimesena kellegi teise oskaja sees või osa osana. Ehk olin ühes ruumis natuke Erkki sarnane ja samas ka uus ja natuke õppinud, kui palusin abi Ise Elult ja Tema Pojalt selle planeedi lahutamiseks nendest kahest esile tõstetud muulasest.