Pühapäeval,
21.aprillil 2024 kell 10

Vaata ja osale uuesti

Osalejaid: 114

Videomeditatsioon nr. 180 21.04.2024  Lille Lindmäe

Erkki Tuomala 12.4.2024: „Igas inimeses on peidus palju Suuri ja väikseid väikseid andeid ja salapärasid, mida saad selles kirjutuses õppida isegi tajuma ja natuke avama ühest vanakesest nimega Erkki.”

 

Ükski, kellele avatakse mõni uus ruum tema mõnedest peidus olevatest, ütleksin annetest ja kinkidest ehk sellesarnastest oskamistest, millest temal endal pole kunagi varem olnud väiksematki teadmise kübetki ega aimdust, see väga osavasti avanenud anne ja oskus põhjustab mitmeti väga suure ja väga erilise arenemise või muutumise. Siis inimeses võib toimuda  täiesti uudset arengut väga kiiresti. Seda arenemise salapära teie ei hakka kunagi mõistma ega ka avama endast, vaid Mina, Elu Ise avan selle teist igaühest, kui näen selleks olevat vajadus. Selle jaoks end avades, Mul on võimatu olla aitamas selle peitunud ande või salapära sarnase kingi avanemist. See vajadus on mingisugune keemia, kuigi te ise võite pidada seda vaid arenemiseks ehk vaimsel teel toimunud edenemiseks. Keemia või keemiliste muutuste tõus teis inimestes on Minule väike väike signaal või märgi sarnane sõnum alustada teis täiesti uute asjade avamist. Teis on siis toimumas mingite keemiliste märkide kasv või arenemine ja Minus või Minugi ruumides toimuvad teis samal korral täiesti uute asjade Avanemise Seadusel põhinevad muutused.

 

 Kas oskad sina, armas lugeja, nüüd hetk aega mõelda, miks ütlesin, et Minugi ruumides teis toimub siis Seadustel põhinevaid muutusi? Vaevalt oskad, sest sa isegi ei tea, kes olen Mina, kes nüüd teen seda kirjutust sulle ja teistelegi lugejaiks asetunutele? Kas olen isegi keegi, kelle kohta võiksid öelda sellist, millest mõned muudki õpiksid samastama Mind. Nii, mõtlemise vaevaga  mõistate, et võin olla Elu Ise või väga osav kirjutaja, kui räägin või püüan sel viisil kirjutades avada sinust jälle midagi sellist, millest sina pole kunagi varem teadnud üldse midagi või väga vähe. Kas taipad, kuidas olen kas kirjutanud või mingil viisil siirdanud teadmisi selle füüsilise töö sooritajale ehk vanakesele nimega Erkki.  Ta on tavaliselt siis natuke kõrval, kui Mina räägin tema häälega. Kuid just nüüd kasutan teda vaid teatud teadmiste edastajana. Ehk Mina annan talle teadmisi ja tema kirjutab need arvutiga paberile. Võib olla oled juba kogenud ka tema viisi rääkida omal osaval moel, kui kasutan tema oskust edasi anda teadmisi ka kõne kaudu. Nii me kaks teeme tööd õpetades koos sind ja teisigi sellegi kirjutuse abil.

 

Pöördun tagasi algusse ehk sinna, kes Ma olen? Kui oskaksid mõelda väga hästi ehk osaval moel ehk ütleksid, et võin tõesti olla Elu Ise või keegi Tema osavaimatest ruumidest nagu Looja Ise või lõpuks Pühadus ehk püha Vaimu teatud olukord, kui Ta asetub natuke elama inimese ruumi. Kelleks sina ise ütleksid Mind olevat neist kolmest? Mõned veel vaikivad, sest see ruum pole veel neile kuigipalju avatud, või kas on?  Nii, vastan sinu poolest armas lugeja, sest nii pääseme natuke kiiremini edenema. Seda niiöelda ruumi, peaks ehk ütlema nii nagu te inimesed ütleksite, isiksust ei määratleta olemuse abil, vaid keemia ehk mitte füüsiliste asjade ehk ruumide kaudu. Minus on siis vaid mingi keemiline olukord samamoodi kui Elus Endas, Loojas Endas ja Pühaduses ehk Pühas Vaimus. Meis kõigis kolmes on siis vaid niiöelda ruum või olemise keemilised anded ja salapärad mingisuguse tühjuse sarnasel kujul. Nende kujude ruumi te kunagi ei hakka mõistma ega nägema, kui te ei arene eriti headeks nägijateks ehk osavaiks selgeltnägijaiks. Vaid neile oleme värvilised ja natuke esile tulevad aegajalt.

 

Pöördun tagasi põhivestluse või osava õpetamise juurde Minu olemusest ehk isikust ilma füüsilise ulatuseta. Keegi neist eelpool nimetatud kolmest pole tõeliselt ühes ja samas olukorras. Kas siis pole Elu Ise? Nii, võiksite mõelda, et kannan neist kolmest kõige suuremast vaid killukese kildu selles ruumis, millele Elu Ise on andnud numbri 8888. Nüüd sinust ja teistestki lugejatest võib avaneda jälle väike mõte selle kirjutuse algusest ehk kas võiksin kuidagi olla mingi ruum Erkkis? Jah, just nii. Minu ruum oskab praegu olla ja õppida edasi ja ka areneda, olles praegusel hetkel mingit viisi avatud ehk esil olev, kui teen sulle ja teistele seda kirjutust Erkki abil. Erkkist siis on jälle avatud uus ruum number 8888 ja me kolm väga, väga õhukest, kuid eriti osavat ja edasi õppivat Annet ja Salapära oskame avada End Erkkis või Erkkist selle nimetatud numbrisarja abil.

 

Inimkonnas on praegusel hetkel käimas suur muutus. Sellest olen rääkinud vahel väga piiratud rühmale. Nüüd mõned lugejatest arutlevad, kas olen siis olnud juba varemgi justkui avatuna ehk esil mõnedele inimestele? Jah, kuid väga piiratule ja erilisele väiksele rühmale. Neile olin avatud natuke varem ja samas olen rääkinud Iseendana ka tulevikust, armsad lugejad. Miks vaid neile, kas siis teisedki lugejad pole huvitatud tulevikust? On, kuid nendel pole põhjust teada seda, mida olen rääkinud sellele väikesele rühmale inimkonna ja selle kauni planeedi tulevikust. Kes siis kuuluvad sellesse väiksesse rühma?  Kas need on mingil moel tähtsad otsustajad või natuke muudmoodi tähtsad, kui olen valinud neid eelnevalt õpilasteks? Nad on tähtsad nii Minule kui ka Erkkile. Kuidas? Nii, nad oskavad mõjutada juba väga, väga tähtsal viisil nii üksikute inimeste kui ka kogu inimkonna ja isegi selle kauni planeedi tulevikku.

 

Vaatame nüüd koos, kuidas kaks erinevat tasandit vestlevad omavahel nende eelmiste lausete kaudu või abil.  Kas oskate, armsad lugejad, mõelda või aru saada, kes on tema või see, kes algul esitas küsimusi Mulle. Kas see on Erkki või mõni teine osav küsija temas? Vastamine võib olla raske sulle lugeja, või kas on? Vastan sinu eest öeldes ei ole, ega see ei ole isegi küsimuste taga olev muugi ruum. Vaid küsimused avavad Erkki abil end temast või tema mingist keemilisest olukorrast justkui automaatselt ja Erkki kirjutab need sellesse kirjutusse, ütleksin osavalt ja isegi väga õppinultki.

 

Kui üks on avanud endast neid peidus olevaid ruume, milledest avaneb tema kasutusse väga erilisi ja kummalisigi andeid ja kinke, neid küsimusi ja vastuseid kerkib justkui iseenesest neist kirjutustest. Või jälle oleks ehk parem öelda, et need avavad end Erkkile nendesse kirjutustesse teile lugemiseks. Kuid vaadake veel, kuidas tõuseb tulevikust seda, mis toimub sellel kaunil planeedil, ütleksin veel selle aasta ja natuke ka tulevagi aasta ajalisel ajal ehk aastal 2024 kui ka 2025? Alustan inimkonnast ja sellest piirkonnast, kus sina ja teisedki lugejad elavad sel hetkel ehk Euroopast ja teie elukohtade lähedusest.

 

Euroopa alad kogevad väga rõõmsat muutust tuleval sügisel. Venemaal toimub suur muutus, kui Putin sureb või lahkub võimult ja tema usaldusväärseimad alluvad hakkavad  põgenema, riskides oma eluga või lähevad peitu uue võimuvahetuse eest. Venemaast vabaneb iseseisvaks ka mitu vasalliks nimetatud riiki. Ka suur osa venelasi hakkab tundma nälga, kui Venemaa hakkab alistuma teiste riikide dikteeritud muutustele.  Siis uue riigi pärijaks saanud büroo või peaks ütlema otsustaja elund, hakkab muutma paljusid varasemaid seadusi ja natuke ka muidki määrusi väga kiiresti, kui inimesed saavad tunda raskete tegude tagajärgi sõdimise tõttu. Ka Hiina hakkab taganema oma kommetest mõjutada välismaiseid riike oma nõudmistega. Nii rahvad saavad rohkem mõjuvõimu mõlemas suurriigis ja otsused muutuvad ka välisriikide jaoks kergemini heakskiidetavaks.

 

Venemaalt avaneb ka uusi väga ebameeldivaid, ütleksin „kõlakaid”asjadest, millest lääneriigid poleks kunagi osanud  oodata kuulda saada. Neist kõige tähtsam on ehk plaan allutada Euroopa nende mingiks perifeeriaks, kust võetakse kõike, mida Venemaa vajab. Siis nii tooraineid kui isegi elatusvahendeid ja samas rahvad taheti alistada nende orjadeks tegema seda, mida üks otsustaks Venemaal. Need niiöelda plaanid avatakse tuleva aasta lõpu järel uute otsustajate tegevusega.

 

Mis asjad toovad neid muutusi? Inimkonnas toimub suuri avanemisi täiesti uutele viisidele ja neist tulevatele uutele mõtetele, kui Elu Ise sekkub asjade kulgemisse väga, väga radikaalsel viisil. Siis see planeetki hakkab aitama, kui Elu Ise eemaldab raskemad patustajad võimult ja esile tõstetakse uusi otsustajaid ja viise. See Muutumise Seadusel põhinev viis siis mõjutab ka planeedi ilmastikku ja natuke ka maakoore ehk mannerlaamade liikumist ja siirdumist uutesse kohtadesse Lähis-Idas ja Lõuna-Euroopas. Mujal sel aastal sellist ei toimu.

 

Kuid kui ajaline aeg edeneb, see eriti kaunis ja samas ka raskesti koormatud planeet hakkab veel mõnel muulgi viisil tundma väga erilisi siirdumisi mannerlaamade liikudes jälle uutesse ruumidesse. Siis mõned rahvad hakkavad põgenema nüüdsetest asupaikadest ja need alad, millised saavad uued inimesed asutajaiks ja hooldajaiks, tunnevad, kuidas on hakata vastu võtma täiesti võõrast kultuuri oma elukohtadesse ja aidata neid uue elu algusse. Nii Elu Ise hakkab muutma inimeste elu. Ja samas Ta vaatab, kes oskab ja kes ei oska aidata abivajajaid. Ehk neid, kes hakkavad täiesti uuel viisil tulema uutele elukohtadele ilma, et nad oleksid ise seda soovinud või süüdi nagu te inimesed sageli võite öelda, kui peate võtma ümberasujaid oma elukohtadesse alustama nende elu justkui algusest.

 

Need väga rasked asjad kerkivad esile päris pika perioodi järel ehk mitmesaja aasta pärast. Kuigi praegugi ehk 2024 aasta kevadel on olnud nähtaval juba suuri rahvaste liikumisi muuhulgas Aafrikas kuivuse alates juba alanud aasta algul teatud piirkondades, eelmisest aastast laiemalt. Kas siis oskame nüüd koos mõjutada isegi natuke tulevasi ajalisi sündmusi nii, et ilmaolukorras toimuks mingeid tähtsaid muutusi neil kuivusest kannatavatel aladel? Ehk natuke või natuke rohkemgi, kui otsustame hakata mõjutama asjade kulgu või edenemist esiteks püüdes, paludes ja koos vaikseks muutudes kui ka osavasti tehes seda tööd, kus Elu Ise  tuleb koos muutma ilmastiku olukorda neil kuivematel aladel vihmasteks. Oskate küll igaüks teha midagi koos tuleviku muutmiseks.

 

Ehk Asetudes  koos järgmise nädala reedel 19.4 kl. 21 paluma kas palvetades või vaid olles vaikuses ajavälises ruumis ja kasutades meis olevat annet paluda vihma Aafrika kuivusest kannatavatele aladele. Nagu tajud armas lugeja, nüüd oli kirjutajaks jälle Erkki, kuigi veel hetk tagasi kirjutajana oli ruum 8888 temas. Kas on siis see pala tema kirjutatud, või oli see eespool nimetatud ruumi Energia? Vastan oli ja ei olnud, sest keegi ega miski ei saa kunagi asetuda olema Erkkist täiesti lahus, kui ta kirjutab neid kirjutusi.

 

Nüüd teist igaüks arutleb, mida mõtlen öeldes keegi ega miski ei saa olla Erkkist täiesti lahti, kui ta teeb neid kirjutusi sinule ja teistelegi lugejatele?  Kellest räägib see „keegi ega miski?” Kas mitte need ei tähenda vaid mingit paha energiat inimeses? Jah ja ka ei. Seda ilmingut oskan asetada justkui esile, kui otsustan lahutada inimese kas neist rasketest täiesti lahti või nagu eespool – asetuma isegi natuke kinni mingisse uusimasse ruumi või neis olevatesse väga osavatesse Energiatesse. Nüüd, kui olen jälle ruumis 8888, Mina oskan ilmutada End natuke esimese tähegi kaudu, kirjutades see suure algustähega. Nii ühest kõige väiksemast oskab tulla esile ka väga suurgi Oskaja või Nende osi või mingit annet ja salapära isegi nii, et selle abil või teatud Energiaga Elust Endast avab kasutusse isegi väga, väga tähtsa Energiaga neist kõige suuremaid ja tugevamaid Energiaid, Andeid ja Salapärasid. See on teile see teade või sõnum, mida oskasin vahendada selle uue kirjutuse abil.

 

Selle teate saatja on aina olnud ja on ka aina natuke ühinenud minusse, sinusse ja igasse muussegi inimesse, nii et õppigem järgmisel reedel 19.4 koos paluma Teda ehk Elu Ennast aitama sademete toomiseks Aafrika kuivematele aladele. Ta küll teab ja oskab seda teha, mida oskame Temalt väga osavalt anuda või paluda vaikuses.

 

Nüüd asetun jälle vanakese ruumi ja teen ühe palve sinule, armas lugeja: hoia alati oma ruum lahti hirmust ja selle mingi halva asetumisest sinusse. Miski ega keegi ei saa siis tulla takistuseks sinu püüdlustele ega palvetele, kui oskad anuda, oskad püüda ja palvetades läheneda kõige Suuremale Energiale, Andele, Salapärale ehk Elule Endale või Tema kahele Suurimale osale ehk Loojale ja Pühale Vaimule.